ELECTRICAL EQUIPMENT
 • Home / ELECTRICAL EQUIPMENT
 •  
  ELECTRICAL EQUIPMENT
  Frosted Lamps Vibration Service Medium Screw Base E-26

   

  IMPA CODEVoltageWatt
  790101 110-220V 15
  790102 110-220V 20
  790103 110-220V 25
  790104 110-220V 30
  790105 110-220V 40
  790106 110-220V 60
  790107 110-220V 75
  790108 110-220V 100
  790109 110-220V 150
  790110 110-220V 200
  790121 220-240V 15
  790122 220-240V 20
  790123 220-240V 25
  790124 220-240V 30
  790125 220-240V 40
  790126 220-240V 60
  790127 220-240V 75
  790128 220-240V 100
  790129 220-240V 150
  790130 220-240V 200

  Frosted Lamps Vibration Service Double Contact Bayonet B-22

   

  IMPA CODEVoltageWatt
  790141 110-220V 15
  790142 110-220V 20
  790143 110-220V 25
  790144 110-220V 30
  790145 110-220V 40
  790146 110-220V 60
  790147 110-220V 75
  790148 110-220V 100
  790149 110-220V 150
  790150 110-220V 200
  790161 220-240V 15
  790162 220-240V 20
  790163 220-240V 25
  790164 220-240V 30
  790165 220-240V 40
  790166 220-240V 60
  790167 220-240V 75
  790168 220-240V 100
  790169 220-240V 150
  790170 220-240V 200

  Clear Lamps Vibration Service Medium Screw Base E-26

   

  IMPA CODEVoltageWatt
  790181 110-220V 20
  790182 110-220V 25
  790183 110-220V 30
  790184 110-220V 40
  790185 110-220V 60
  790186 110-220V 75
  790187 110-220V 100
  790188 110-220V 150
  790189 110-220V 200
  790191 220-240V 20
  790192 220-240V 25
  790193 220-240V 30
  790194 220-240V 40
  790195 220-240V 60
  790196 220-240V 75
  790197 220-240V 100
  790198 220-240V 150
  790199 220-240V 200

  Clear Lamps Vibration Service Double Contact Bayonet B-22

   

  IMPA CODEVoltageWatt
  790201 110-220V 20
  790202 110-220V 25
  790203 110-220V 30
  790204 110-220V 40
  790205 110-220V 60
  790206 110-220V 75
  790207 110-220V 100
  790208 110-220V 150
  790209 110-220V 200
  790216 220-240V 20
  790217 220-240V 25
  790218 220-240V 30
  790219 220-240V 40
  790220 220-240V 60
  790221 220-240V 75
  790222 220-240V 100
  790223 220-240V 150
  790224 220-240V 200

  Clear Mogul Screw(GES) Lamps Standard Type (E-39/E-40)

   

  IMPA CODEVoltageWatt
  790231 110-220V 300
  790232 110-220V 500
  790233 110-220V 1000
  790236 220-240V 300
  790237 220-240V 500
  790238 220-240V 1000

  Clear Mogul Screw(GES) Lamps (E-40) Coloured Lamps

   

  IMPA CODEColorTypeVoltageWatt
  790301 Red E26 Screw Base 110-120V 20
  790302 Red E26 Screw Base 110-120V 40
  790303 Red E26 Screw Base 110-120V 60
  790306 Green E26 Screw Base 110-120V 20
  790307 Green E26 Screw Base 110-120V 40
  790308 Green E26 Screw Base 110-120V 60
  790311 Yellow E26 Screw Base 110-120V 20
  790312 Yellow E26 Screw Base 110-120V 40
  790313 Yellow E26 Screw Base 110-120V 60
  790316 Red E26 Screw Base 220-240V 20
  790317 Red E26 Screw Base 220-240V 40
  790318 Red E26 Screw Base 220-240V 60
  790321 Green E26 Screw Base 220-240V 20
  790322 Green E26 Screw Base 220-240V 40
  790323 Green E26 Screw Base 220-240V 60
  790326 Yellow E26 Screw Base 220-240V 20
  790327 Yellow E26 Screw Base 220-240V 40
  790328 Yellow E26 Screw Base 220-240V 60
  790331 Red B22 Bayonet Base 110-120V 20
  790332 Red B22 Bayonet Base 110-120V 40
  790333 Red B22 Bayonet Base 110-120V 60
  790336 Green B22 Bayonet Base 110-120V 20
  790337 Green B22 Bayonet Base 110-120V 40
  790338 Green B22 Bayonet Base 110-120V 60
  790341 Yellow B22 Bayonet Base 110-120V 20
  790342 Yellow B22 Bayonet Base 110-120V 40
  790343 Yellow B22 Bayonet Base 110-120V 60
  790346 Red B22 Bayonet Base 220-240V 20
  790347 Red B22 Bayonet Base 220-240V 40
  790348 Red B22 Bayonet Base 220-240V 60
  790351 Green B22 Bayonet Base 220-240V 20
  790352 Green B22 Bayonet Base 220-240V 40
  790353 Green B22 Bayonet Base 220-240V 60
  790356 Yellow B22 Bayonet Base 220-240V 20
  790357 Yellow B22 Bayonet Base 220-240V 40
  790358 Yellow B22 Bayonet Base 220-240V 60

  Navigation Lamps

   

  IMPA CODEVoltageWatt
  790401 24V, E-26 40
  790402 24V, E-26 60
  790403 110-115V, E-26 40
  790404 110-115V, E-26 60
  790405 220V, E-26 40
  790406 220V, E-26 60
  790411 24V, B-22 40
  790412 24V, B-22 60
  790413 110-115V, B-22 40
  790414 110-115V, B-22 60
  790415 220V, B-22 40
  790416 220V, B-22 60

  Tubular Navigation Lamps

   

  IMPA CODEDescriptionWatt
  790421 110V, E-26 40
  790422 110V, E-26 60
  790423 220V, E-26 40
  790424 220V, E-26 60
  790426 110V, B-22 40
  790427 110V, B-22 60
  790428 220V, B-22 40
  790429 220V, B-22 60
  790431 110V, P-28S 40
  790432 110V, P-28S 60
  790433 220V, P-28S 40
  790434 220V, P-28S 60

  Emergency Battery Lamps

   

  IMPA CODEDia.x LengthTypeVoltageWatt
  790451 55 x 98 E-26 Screw Base 12 V 10
  790452 55 x 98 E-26 Screw Base 12 V 20
  790453 55 x 105 E-26 Screw Base 12 V 30
  790454 55 x 105 E-26 Screw Base 12 V 40
  790455 60 x 110 E-26 Screw Base 12 V 60
  790456 70 x 136 E-26 Screw Base 12 V 100
  790461 55 x 98 E-26 Screw Base 24 V 10
  790462 55 x 98 E-26 Screw Base 24 V 20
  790463 55 x 105 E-26 Screw Base 24 V 30
  790464 55 x 105 E-26 Screw Base 24 V 40
  790465 60 x 110 E-26 Screw Base 24 V 60
  790466 70 x 136 E-26 Screw Base 24 V 100
  790471 55 x 98 B-22 Bayonet Base 12 V 10
  790472 55 x 98 B-22 Bayonet Base 12 V 20
  790473 55 x 105 B-22 Bayonet Base 12 V 30
  790474 55 x 105 B-22 Bayonet Base 12 V 40
  790475 60 x 110 B-22 Bayonet Base 12 V 60
  790476 70 x 136 B-22 Bayonet Base 12 V 100
  790481 55 x 98 B-22 Bayonet Base 24 V 10
  790482 55 x 98 B-22 Bayonet Base 24 V 20
  790483 55 x 105 B-22 Bayonet Base 24 V 30
  790484 55 x 105 B-22 Bayonet Base 24 V 40
  790485 60 x 110 B-22 Bayonet Base 24 V 60
  790486 70 x 136 B-22 Bayonet Base 24 V 100

  Pilot Lamps A. Tubular Pilot Lamps 1. Screw Base

   

  IMPA CODETypeVoltageWatt or Amp.
  790501 Base E-10, Clear, Dia.10 x Length 28mm 6.3 0.15A
  790502 Base E-10, Clear, Dia.10 x Length 28mm 8 0.15A
  790503 Base E-10, Clear, Dia.10 x Length 28mm 12 0.11A
  790504 Base E-10, Clear, Dia.10 x Length 28mm 18 0.11A
  790505 Base E-10, Clear, Dia.10 x Length 28mm 24 0.11A
  790506 Base E-10, Clear, Dia.10 x Length 28mm 28 0.11A
  790507 Base E-10, Clear, Dia.10 x Length 28mm 30 0.11A
  790508 Base E-10, Clear, Dia.10 x Length 28mm 48 3W
  790509 Base E-10, Clear, Dia.10 x Length 28mm 60 3W
  790510 Base E-10, Clear, Dia.10 x Length 28mm 110 5W
  790511 Base E-10, Clear, Dia.10 x Length 28mm 220 5W
  790516 Base E-12, Clear, Dia.13 x Length 33mm 6.3 0.15A
  790517 Base E-12, Clear, Dia.13 x Length 33mm 8 0.15A
  790518 Base E-12, Clear, Dia.13 x Length 33mm 12 0.11A
  790519 Base E-12, Clear, Dia.13 x Length 33mm 18 0.11A
  790520 Base E-12, Clear, Dia.13 x Length 33mm 24 0.11A
  790521 Base E-12, Clear, Dia.13 x Length 33mm 28 0.11A
  790522 Base E-12, Clear, Dia.13 x Length 33mm 30 0.11A
  790523 Base E-12, Clear, Dia.13 x Length 33mm 48 3W
  790524 Base E-12, Clear, Dia.13 x Length 33mm 60 5W
  790525 Base E-12, Clear, Dia.13 x Length 33mm 110 5W
  790526 Base E-12, Clear, Dia.13 x Length 33mm 220 5W
  790531 Base E-12, Clear, Dia.15 x Length 45mm 6.3 0.15A
  790532 Base E-12, Clear, Dia.15 x Length 45mm 12 0.11A
  790533 Base E-12, Clear, Dia.15 x Length 45mm 18 0.11A
  790534 Base E-12, Clear, Dia.15 x Length 45mm 24 0.11A
  790535 Base E-12, Clear, Dia.15 x Length 45mm 28 0.11A
  790536 Base E-12, Clear, Dia.15 x Length 45mm 30 0.11A
  790537 Base E-12, Clear, Dia.15 x Length 45mm 110 5W
  790538 Base E-12, Clear, Dia.15 x Length 45mm 220 5W
  790541 Base E-12, Clear, Dia.20 x Length 48mm 12 5W
  790542 Base E-12, Clear, Dia.20 x Length 48mm 18 0.11A
  790543 Base E-12, Clear, Dia.20 x Length 48mm 18 5W
  790544 Base E-12, Clear, Dia.20 x Length 48mm 24 0.11A
  790545 Base E-12, Clear, Dia.20 x Length 48mm 24 3W
  790546 Base E-12, Clear, Dia.20 x Length 48mm 24 5W
  790547 Base E-12, Clear, Dia.20 x Length 48mm 28 5W
  790548 Base E-12, Clear, Dia.20 x Length 48mm 30 5W
  790549 Base E-12, Clear, Dia.20 x Length 48mm 48 5W
  790550 Base E-12, Clear, Dia.20 x Length 48mm 60 5W
  790551 Base E-12, Clear, Dia.20 x Length 48mm 110 5W
  790552 Base E-12, Clear, Dia.20 x Length 48mm 110 10W
  790553 Base E-12, Clear, Dia.20 x Length 48mm 110 20W
  790554 Base E-12, Clear, Dia.20 x Length 48mm 220 5W
  790555 Base E-12, Clear, Dia.20 x Length 48mm 220 10W
  790556 Base E-12, Clear, Dia.20 x Length 48mm 220 20W
  790561 Base E-12, Clear, Dia.20 x Length 70mm 110 10W
  790562 Base E-12, Clear, Dia.20 x Length 70mm 110 15W
  790563 Base E-12, Clear, Dia.20 x Length 70mm 220 10W
  790564 Base E-12, Clear, Dia.20 x Length 70mm 220 15W
  790568 Base E-14, Clear, Dia.15 x Length 48mm 24 5W
  790569 Base E-14, Clear, Dia.15 x Length 48mm 110 10W
  790570 Base E-14, Clear, Dia.15 x Length 48mm 220 10W
  790571 Base E-14, Clear, Dia.15 x Length 48mm 220 15W
  790576 Base E-26, Clear, Dia.26 x Length 60mm 24 5W
  790577 Base E-26, Clear, Dia.26 x Length 60mm 110 10W
  790578 Base E-26, Clear, Dia.26 x Length 60mm 110 15W
  790579 Base E-26, Clear, Dia.26 x Length 60mm 220 10W
  790580 Base E-26, Clear, Dia.26 x Length 60mm 220 15W
  790584 Base E-26, Clear, Dia.26 x Length 70mm 24 5W
  790585 Base E-26, Clear, Dia.26 x Length 70mm 110 10W
  790586 Base E-26, Clear, Dia.26 x Length 70mm 110 15W
  790587 Base E-26, Clear, Dia.26 x Length 70mm 220 10W
  790588 Base E-26, Clear, Dia.26 x Length 70mm 220 15W

  Pilot Lamps A. Tubular Pilot Lamps 2. Bayonet Base

   

  IMPA CODETypeVoltageWatt or Amp.
  790601 Base BA-9S, Clear, Dia.10 x Length 28mm 6.3 0.15A
  790602 Base BA-9S, Clear, Dia.10 x Length 28mm 8 0.15A
  790603 Base BA-9S, Clear, Dia.10 x Length 28mm 12 0.11A
  790604 Base BA-9S, Clear, Dia.10 x Length 28mm 18 0.11A
  790605 Base BA-9S, Clear, Dia.10 x Length 28mm 24 0.11A
  790606 Base BA-9S, Clear, Dia.10 x Length 28mm 28 0.11A
  790607 Base BA-9S, Clear, Dia.10 x Length 28mm 30 0.11A
  790608 Base BA-9S, Clear, Dia.10 x Length 28mm 48 3W
  790609 Base BA-9S, Clear, Dia.10 x Length 28mm 60 3W
  790610 Base BA-9S, Clear, Dia.10 x Length 28mm 110 5W
  790611 Base BA-9S, Clear, Dia.10 x Length 28mm 220 5W
  790616 Base BA-15D, Clear, Dia.20 x Length 48mm 18 0.11A
  790617 Base BA-15D, Clear, Dia.20 x Length 48mm 18 5W
  790618 Base BA-15D, Clear, Dia.20 x Length 48mm 24 0.11A
  790619 Base BA-15D, Clear, Dia.20 x Length 48mm 24 3W
  790620 Base BA-15D, Clear, Dia.20 x Length 48mm 24 5W
  790621 Base BA-15D, Clear, Dia.20 x Length 48mm 110 5W
  790622 Base BA-15D, Clear, Dia.20 x Length 48mm 110 10W
  790623 Base BA-15D, Clear, Dia.20 x Length 48mm 110 20W
  790624 Base BA-15D, Clear, Dia.20 x Length 48mm 220 5W
  790625 Base BA-15D, Clear, Dia.20 x Length 48mm 220 10W
  790626 Base BA-15D, Clear, Dia.20 x Length 48mm 220 20W
  790631 Base BA-15D, Clear, Dia.20 x Length 70mm 110 10W
  790632 Base BA-15D, Clear, Dia.20 x Length 70mm 110 10W
  790633 Base BA-15D, Clear, Dia.20 x Length 70mm 220 10W
  790634 Base BA-15D, Clear, Dia.20 x Length 70mm 220 15W
  790641 Base B-22D, Clear, Dia.20 x Length 70mm 24 5W
  790642 Base B-22D, Clear, Dia.20 x Length 70mm 110 10W
  790643 Base B-22D, Clear, Dia.20 x Length 70mm 110 15W
  790644 Base B-22D, Clear, Dia.20 x Length 70mm 220 10W
  790645 Base B-22D, Clear, Dia.20 x Length 70mm 220 15W

  Pilot Lamps B. Globular Pilot Lamps -1. Screw Base

   

  IMPA CODETypeVoltageWatt or Amp.
  790651 Base E-9, Clear, Dia.11 x Length 23.5mm 6.3 1W
  790652 Base E-9, Clear, Dia.11 x Length 23.5mm 12 2W
  790653 Base E-9, Clear, Dia.11 x Length 23.5mm 18 2W
  790654 Base E-9, Clear, Dia.11 x Length 23.5mm 24 0.11A
  790655 Base E-9, Clear, Dia.11 x Length 23.5mm 24 1W
  790656 Base E-9, Clear, Dia.11 x Length 23.5mm 30 1W
  790661 Base E-12, Clear, Dia.19 x Length 35mm 24 3W
  790662 Base E-12, Clear, Dia.19 x Length 35mm 24 5W
  790663 Base E-12, Clear, Dia.19 x Length 35mm 24 10W
  790664 Base E-12, Clear, Dia.19 x Length 35mm 100 5W
  790665 Base E-12, Clear, Dia.19 x Length 35mm 110 5W
  790666 Base E-12, Clear, Dia.19 x Length 35mm 115 5W
  790667 Base E-12, Clear, Dia.19 x Length 35mm 220 5W
  790668 Base E-26, Frost, Dia.35 x Length 72mm 220 30W
  790669 Base E-26, Frost, Dia.35 x Length 72mm 220 40W

  Pilot Lamps B. Globular Pilot Lamps-2. Bayonet Base

   

  IMPA CODETypeVoltageWatt or Amp.
  790671 Base BA-9S, Clear, Dia.11 x Length 23.5mm 6.3 1W
  790672 Base BA-9S, Clear, Dia.11 x Length 23.5mm 12 2W
  790673 Base BA-9S, Clear, Dia.11 x Length 23.5mm 18 5W
  790674 Base BA-9S, Clear, Dia.11 x Length 23.5mm 24 0.11A
  790675 Base BA-9S, Clear, Dia.11 x Length 23.5mm 24 1W
  790676 Base BA-9S, Clear, Dia.11 x Length 23.5mm 30 1W
  790681 Base BA-15d, Clear, Dia.19 x Length 35mm 6 8W
  790682 Base BA-15d, Clear, Dia.19 x Length 35mm 12 10W
  790683 Base BA-15d, Clear, Dia.19 x Length 35mm 24 3W
  790684 Base BA-15d, Clear, Dia.19 x Length 35mm 24 5W
  790685 Base BA-15d, Clear, Dia.19 x Length 35mm 24 10W
  790686 Base BA-15d, Clear, Dia.19 x Length 35mm 110 5W
  790687 Base BA-15d, Clear, Dia.19 x Length 35mm 110 5W
  790688 Base BA-15d, Clear, Dia.19 x Length 35mm 115 5W
  790689 Base BA-15d, Clear, Dia.19 x Length 35mm 220 5W

  Pilot Lamps C. Miniature Pilot Lamps

   

  IMPA CODEDia.x LengthTypeVoltageWatt or Amp.
  790701 5.5 x 16mm F6 6 0.1A
  790702 5.5 x 16mm F6 6 0.2A
  790703 5.5 x 16mm F6 14 0.05A
  790704 5.5 x 16mm F6 14 0.08A
  790705 5.5 x 16mm F6 18 1W
  790706 5.5 x 16mm F6 28 0.025A
  790707 5.5 x 16mm F6 28 0.04A
  790711 5.5 x 16mm S5.5 S18 6 0.2A
  790712 5.5 x 16mm S5.5 S18 14 0.08A
  790713 5.5 x 16mm S5.5 S18 28 0.04A
  790716 5 x 16mm S5.5-O 14 0.05A
  790717 5 x 16mm S5.5-O 18 0.05A
  790718 5 x 16mm S5.5-O 28 0.04A
  790721 5 x 18mm S5.5-K 6 0.6W
  790722 5 x 18mm S5.5-K 12 0.6W
  790723 5 x 18mm S5.5-K 18 0.6W
  790724 5 x 18mm S5.5-K 24 0.6W
  790725 5 x 18mm S5.5-K 28 0.6W
  790730 6.2 x 22mm L 15 15mA
  790731 6.2 x 22mm L 15 20mA
  790732 6.2 x 22mm L 30 30mA
  790735 4.85 x 21mm NH 28 22mA

  Telephone Switch Board Lamps

   

  IMPA CODECurrent mADia.x LengthTypeVoltage
  790750 20 4.0 x 22mm 20 24
  790751 40 4.0 x 22mm 20 24
  790752 20 4.0 x 22mm 20 30
  790753 40 4.0 x 22mm 20 30
  790756 20 4.5 x 30mm 30 24
  790757 50 4.5 x 30mm 30 24
  790758 20 4.5 x 30mm 30 30
  790759 40 4.5 x 30mm 30 30
  790760 50 4.5 x 30mm 30 30
  790766 20 6.4 x 46.5mm 45 24
  790767 40 6.4 x 46.5mm 45 24
  790768 50 6.4 x 46.5mm 45 24
  790769 60 6.4 x 46.5mm 45 24
  790770 90 6.4 x 46.5mm 45 24
  790771 40 6.4 x 46.5mm 45 30
  790772 90 6.4 x 46.5mm 45 30
  790773 120 6.4 x 46.5mm 45 30

  Flat Reflector Lamps for Indoor Use (RF)

   

  IMPA CODEDescriptionWatt
  790901 100-110V, E-26 100
  790902 100-110V, E-26 150
  790903 100-110V, E-26 200
  790904 100-110V, E-26 300
  790906 220-230V, E-26 100
  790907 220-230V, E-26 150
  790908 220-230V, E-26 200
  790909 220-230V, E-26 300

  Spot Reflector Lamps for Indoor Use (RS)

   

  IMPA CODEDescriptionWatt
  790911 100-110V, E-26 100
  790912 100-110V, E-26 150
  790913 100-110V, E-26 200
  790914 100-110V, E-26 300
  790916 220-230V, E-26 100
  790917 220-230V, E-26 150
  790918 220-230V, E-26 200
  790919 220-230V, E-26 300

  Flat Reflector Lamps for Outdoor Use (RF-H)

   

  IMPA CODEDescriptionWatt
  790921 100-110V, E-26 100
  790922 100-110V, E-26 150
  790923 100-110V, E-26 200
  790924 100-110V, E-39 300
  790925 100-110V, E-39 500
  790926 100-110V, E-39 1000
  790931 220-230V, E-26 100
  790932 220-230V, E-26 150
  790933 220-230V, E-26 200
  790934 220-230V, E-39 300
  790935 220-230V, E-39 500
  790936 220-230V, E-39 1000

  Spot Reflector Lamps for Outdoor Use (RS-H)

   

  IMPA CODEDescriptionWatt
  790941 100-110V, E-26 100
  790942 100-110V, E-26 150
  790943 100-110V, E-26 200
  790944 100-110V, E-39 300
  790945 100-110V, E-39 500
  790946 100-110V, E-39 1000
  790951 220-230V, E-26 100
  790952 220-230V, E-26 150
  790953 220-230V, E-26 200
  790954 220-230V, E-39 300
  790955 220-230V, E-39 500
  790956 220-230V, E-39 1000

  Mercury Reflector Lamps Type "HF"

   

  IMPA CODEScrew BaseWatt
  791101 E-26 40
  791102 E-26 80
  791103 E-26 100
  791104 E-39 200
  791105 E-39 250
  791106 E-39 300
  791107 E-39 400
  791108 E-39 700
  791109 E-39 1000

   

  TOP